CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Các vấn đề pháp lí về vốn điều lệ   1.Doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại vốn điều lệ trong các trường hợp nào? 1.1. Khái quát về vốn điều lệ trong công ty cổ phần Trong hoạt động của công ty cổ phần, vốn điều lệ được nhắc tới như một bước đầu để đánh giá quy mô...

NHÂN TỐ BÍ ẨN TRONG CÔNG TY ĐSS

 Nhân tố bí ẩn trong công ty ĐSS: Thực tiễn hiện nay đòi hỏi phải có một thành phần đứng ra bảo vệ cổ đông nhỏ, dồn quyền của cổ đông nhỏ để bầu thành viên hội đồng quản trị độc lập. Việc có thành viên hội đồng quản trị độc lập giúp tổng hợp các ý kiến cổ đông nhỏ,...

AI LÀ NGƯỜI QUYỀN LỰC NHẤT TRONG CÔNG TY?

 Ai là người quyền lực nhất trong công ty ? Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông      1.1 Sơ lược về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Đối với CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có vai trò rất quan trọng, quyết định vận mệnh của công ty. Vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bàn...

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần Giới thiệu sơ lược về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần Chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Những người giữ các chức vụ...

TRỞ THÀNH CEO CHỈ VỚI 400.000 ĐỒNG!!!

Trở thành CEO chỉ với 400.000 đồng!!! Khi bạn đã có một ý tưởng khởi nghiệp tuyệt vời, sáng tạo và táo bạo, thậm chí còn sở hữu một lượng vốn nhất định ấp ủ từ lâu. Hãy tạo riêng cho mình một doanh nghiệp, một công ty để hiện thực hóa những dự định ấy. Trước đây, việc...