Nhân tố bí ẩn trong công ty ĐSS:


Thực tiễn hiện nay đòi hỏi phải có một thành phần đứng ra bảo vệ cổ đông nhỏ, dồn quyền của cổ đông nhỏ để bầu thành viên hội đồng quản trị độc lập. Việc có thành viên hội đồng quản trị độc lập giúp tổng hợp các ý kiến cổ đông nhỏ, chuyển tải các mong muốn của cổ đông nhỏ vào các quyết định của công ty.  Họ có trách nhiệm can thiệp vào các quyết định của Ban điều hành nếu các quyết định này toan tính vụ lợi cho một số cá nhân. Vì thế mà vai trò của thành viên HĐQT độc lập cũng quan trọng không kém các thành viên khác. Dưới đây là những điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập mà FESE đã cập nhật được.

– Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

– Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

– Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

– Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

– Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Điều này sẽ mang lại tính khách quan, công bằng cho những cổ đông nhỏ mà chưa được đề cao vai trò trong công ty.